Publicador de continguts


Cort proposa als sindicats un paquet de mesures per estalviar 10 milions d'euros en matèria de personal en els propers 2 anys


3 d’octubre de 2011


La regidora Irene Sant Gil convida als representants dels treballadors a dialogar i consensuar un model d'estalvi i optimització dels recursos humans per fer front a la difícil situació econòmica per la qual travessa l'Ajuntament de Palma

Palma, 3 octubre 2011 .- La tinent de batle de Funció Pública i Govern Interior, Irene San Gil, ha presentat aquest matí als representants de les 6 seccions sindicals a l'Ajuntament de Palma un paquet de mesures base per als propers 2 anys encaminades a racionalitzar i reduir la despesa pública en matèria de personal en la institució municipal el que podria suposar un estalvi d'uns 10 milions d'euros, a raó de 5 milions per any.

Aquesta trobada amb els sindicats es produeix immediatament després que el batle de Palma, Mateo Isern, es reunís amb els representants dels treballadors municipals i els demanés implicació per fer front a la situació d'especial dificultat econòmica per la qual travessa l'Ajuntament de Palma.

Aquestes mesures tenen com a finalitat una major racionalització dels recursos humans disponibles lo que permetrà, a curt termini, disminuir el nombre d'efectius de plantilla, reduir la despesa en matèria no directament relacionada amb les retribucions de caràcter periòdic i obligatori i, especialment, disminuir la realització de serveis extraordinaris, tot això sense disminuir el nivell de prestació dels serveis públics essencials.

Aquest paquet de mesures proposat aquest matí per Irene San Gil no està tancat i comporta una oferta de diàleg amb els representants sindicals per tal que pugui aplicar-se un model consensuat i ajustat a les circumstàncies econòmiques excepcionals que afecten l'Ajuntament.

San Gil ha emplaçat els sindicats a una nova reunió, prevista per divendres que ve, de manera que aquests puguin fer constar les seves impressions i suggeriments sobre aquest plec de mesures, que haurà de tancar-se a començaments de la propera setmana a una nova trobada amb els representants dels treballadors.

L'aplicació d'aquest nou model de racionalització i optimització dels recursos humans a l'Ajuntament de Palma es perllongaria per un període de 2 anys, el que obligaria a suspendre provisionalment l'Acord Regulador de les Condicions de Treball (ARCT) del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius aprovat per la Junta de Govern de 2 de juny de 2010.

Per això, l'Ajuntament de Palma s'acull a l'article 38.10 de la Llei 7 / 2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic que estableix que "es garanteix el compliment dels pactes i acords, llevat que excepcionalment i per una causa de greu interès públic derivada d'una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les administracions públiques suspenguin o modifiquin el compliment de pactes i acords ja signats, en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l'interès públic. En aquest supòsit, les administracions públiques han d'informar les organitzacions sindicals de les causes de la suspensió o regulació".

Entre les diferents mesures plantejades als sindicats destaquen l'amortització de places corresponents a llocs de treball que quedin vacants per jubilació, defunció o excedència voluntària, la reducció de personal interí en places vacants, la suspensió de la convocatòria de borsins d'interins i la reducció d'hores extraordinàries, que passarien a compensar amb dies lliures.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023