Publicador de continguts


El programa d'auxiliars de suport a la ciutadania ha complert satisfactòriament els seus objectius prioritaris


18 d’agost de 2010

Els treballadors de dit servei han comunicat diàriament incidències dels barris i demandes directes de la ciutadania als responsables municipals


El programa d'auxiliars de servei a la ciutadania, vinculat a l'àrea de Benestar Social, Participació i Cultura i l'àrea de Seguretat Ciutadana, van finalitzar el mes de juliol amb un resultat positiu. Cal recordar que aquest programa es va iniciar de manera pilot al 2009, i al 2010 es va ampliar i redefinir pel que fa a les funcions, resultant en un projecte més complet que ha unificat les funcions dels guardaparcs, que fan feina fonamentalment a zones verdes i places de la ciutat, amb les dels auxiliars de servei, que treballen a la via pública.


El resultat del programa es mesura en relació a l'assoliment dels objectius concrets que aquest tenia, que eren: per una banda, incrementar la seguretat ciutadana i d'altra, la creació de llocs de feina per a persones en situació en risc d'exclusió del mercat laboral:


1. Proporcionar als ciutadans un entorn de major seguretat: les tasques dels auxiliars per a aconseguir això són:

. Auxiliar i contribuir a un millor funcionament dels serveis públics

. Detecció i recollida d'incidències de deteriorament i desperfectes del mobiliari urbà, enllumenat, paviment, etc.

. Inhibir amb la sola presència el sorgiment de conflictes, el mal ús dels equipaments i espais públics, l'incompliment d'ordenances municipals i l'exercici de l'activitat dels aparcacotxes alegals.

. Facilitar informació a la ciutadania i canalitzar les seves queixes i suggeriments a les àrees municipals responsables de les mateixes.


2. Fomentar l'ocupació de persones en risc d'exclusió del mercat laboral i proporcionar formació a les persones contractades per millorar la seva empleabilitat un cop finalitzat el servei:

. Amb el programa s'han creat 37 llocs de feina: 35 auxiliars i 2 tècnics.

. Els auxiliars han rebut cursos formatius de caràcter divers, com ara: (prevenció de riscos laborals, primers auxilis, formació relativa a les ordenances municipals, habilitats socials, entre d'altres).

. L'experiència laboral recent resultant d'haver participat al programa contribuirà a un augment de la seva empleabilitat i possibilitats d'accedir al mercat laboral.


Les zones on han estat presents els auxiliars de servei a la ciutadania són:


. Passeig Mallorca i Jaume III.
. Son Dureta.
. El Carme i Sa Feixina.
. Parc de Sa Riera.
. Plaça Alexander Fleming i Parc de Ses Estacions.
. Zona Corte Inglés Avingudes i carrer Nudderuna.
. Son Roca
. Sa Riera i Instituts.
. Misericòrdia i Plaça Patins.
. San Francisc i Plaça Orson Welles.
. Parc de la Mar i Conqueridor.
. Estrangeria+ Krecovic.
. Es Portixol.
. Es Mercat.
. Porta d'es Camp i Ses Veles.
. Son Rullan.
. Son Ferriol.
. Plaça de l'Olivar.
. Son Oliva.
. Blanquerna.
. Oms.


Al llarg dels sis mesos els auxiliars han estat han recollit diàriament incidències i deficiències de les zones de Palma on han estat presents, les quals han estat comunicades a les àrees responsables per a posar-hi solució. Així mateix, molts ciutadans i ciutadanes han pogut fer peticions directes als auxiliars, que han estat igualment trameses als responsables municipals, facilitant i fent molt més propera d'aquesta manera la tramitació de queixes i suggeriments a l'Ajuntament per part de la ciutadania.


Concretament, s'ha tramitat un total de 738 incidències, de les quals més de 80 han estat peticions directes de la ciutadania. La majoria d'aquestes incidències són relatives a la pavimentació i el mobiliari urbà, però també s'han registrat observacions relaciones amb l'enllumenat públic, neteja dels carrers, senyalització i semàfors, solars buits i jardineria.


Finalitzat el servei s'ha fet un sondeig indicatiu a les zones de la ciutat on aquest ha estat present, per conèixer la impressió tant dels residents d'aquestes zones com dels comerciants i treballadors. El 57% dels enquestats opina que el servei és bo o molt bo, mentre que només el 1'4% de les persones opina que és dolent. El 8'5% dels enquestats considera que és un servei regular, mentre que el 31% no manifesta cap opinió al respecte.


Els aspectes millor valorats per part dels enquestats en relació al programa són que aquest contribueix a millorar la ciutat, disminuir el malestar, oferir un millor servei a la ciutadania i increment la seguretat ciutadana.


Data darrera modificació: 13 de març de 2023