Publicador de continguts


Ja han sortit les bases per a participar a Sa Rua 2019!


4 de febrer de 2019

SA RUA serà diumenge 3 de març, a les 17 h.

La inscripció a Sa Rua es pot realitzar com a carrossa o com a comparsa.

Dates d'inscripció: les carrosses i les comparses interessades a participar a Sa Rua
2019 han de dur el full d'inscripció emplenat i la documentació adjunta del 21 al 28 de
febrer de 9 a 14 h
a Participació Ciutadana (plaça de Santa Eulàlia, 9, 3r pis).

Els criteris per a carrosses i comparses són els següents:

Definició de carrossa: vehicle gran (camió, remolc, etc. de quatre rodes o més),
decorat i amb personatges guarnits, que s'utilitza a les desfilades de certs dies de
festa.
Les carrosses participants no podran tenir dimensions superiors a:
Llarg: 16 m
Ample: 2,50 m
Alt: 4 m
Les carrosses que superin aquestes mides no podran desfilar.

Definició de comparsa: grup de persones que van disfressades i participen en una
desfilada. Si van acompanyades de vehicles petits (turismes, i altres vehicles de dues
o tres rodes) es consideraran part d'una comparsa.

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR PER DESFILAR AMB CARROSSES I COMPARSES (en el cas que la comparsa vagi acompanyada de vehicles petits: turismes i/o similar)

- Fotocòpia del permís de conducció del conductor o la conductora
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Fotocòpia del rebut de l'assegurança del vehicle en vigor
- Autorització de delegació de la inscripció (en cas de ser necessari)


Data darrera modificació: 13 de març de 2023