Publicador de continguts


L'Ajuntament acorda per segon any consecutiu congelar tots els impostos, taxes i preus públics


14 d’octubre de 2010

. La decisió adoptada en 2009 d'aturar la revisió cadastral ha suposat que els contribuents deixin de pagar 36 milions més en concepte d'IBI en dos anys (2010-2011)

. Per a 2011, la congelació d'impostos, taxes i preus es tradueix en un estalvi aproximat de 26, 4 milions

. En 2010 s'han incrementat les bonificacions de la TIRSU per a persones amb rendes baixes en un 92% i les del IBI per a famílies nombroses en un 13,9%.


L'equip de govern de l'Ajuntament de Palma ha decidit mantenir la congelació de tots els impostos, taxes i preus públics per a 2011. Amb aquesta decisió, el govern municipal reafirma la seva voluntat de no agreujar la situació de les famílies en una situació de crisi econòmica. D'aquesta manera són ja dos anys consecutius sense cap increment impositiu, tot i la reducció d'ingressos municipals.


L'Ajuntament ha optat per una nova reducció del pressupost municipal i no traslladar la pressió fiscal als ciutadans. Aquesta és la línia que ja va aplicar l'Ajuntament en l'actual exercici i, de fet, és la única institució que en 2010 té un pressupost inferior (586 milions) al de fa tres anys, al de 2007, que pujava a 649.


Amb la congelació adoptada per a 2011, l'Ajuntament calcula que l'estalvi per als ciutadans serà de 26,4 milions d'euros en 2011: els 24 milions que es pagarien d'increment d' IBI si la revisió cadastral no s'hagués congelat més altres 2,4 milions de la resta de impostos, taxes i preus públics


La decisió adoptada en 2009 per la batlessa de Palma, Aina Calvo, de no dur a terme la revisió cadastral (de la qual necessariament se'n derivaria un increment de l'Impost de Bens Immobles) és la que té una major repercussió d'estalvi per als ciutadans i ciutadanes de Palma.


Així, mantenir la decisió de no dur endavant la revisió cadastral (ni per a 2010 ni ara per a 2011) ha suposat que els contribuents deixin de pagar 'i en conseqüència que l'Ajuntament deixi d'ingressar- un total de 36 milions d'euros (12 l'any 2010 i 24 l'any 2011).


La revisió cadastral hagués suposat un increment aproximat de l'IBI del 120% de mitjana dels valors dels immobles en deu anys. Dur endavant la revisió cadastral es tradueix automàticament en un increment del 12 % de la quantitat que cada ciutadà paga per l'IBI durant deu anys.


Bonificacions de l' IBI


També es mantenen les bonificacions de l'IBI com la de família nombrosa (90%) o per acolliment al sistema de pagament a la carta (5%).


En aquest punt destacar que en 2010 s'han incrementat un 13,9% les bonificacions per família nombrosa en el pagament de l'IBI respecte de 2009 i en un 2,6% les bonificacions per pagament a la carta (amb varis terminis).


Altres impostos, taxes i preus públics


A més de l' Impost de Bens Immobles (IBI), altres com l' impost sobre vehicles, d'activitats econòmiques (IAE), l' impost sobre construccions o taxes com les llicències urbanístiques o d'activitats, la TIRSU, la taxa d'enderrocs, l' ORA, llicència d'obertura d'establiments, seran els mateixos durant 2011 que en 2009 i 2010. També es mantindran els mateixos preus dels bitllets d'autobús de l'EMT (amb la gratuïtat fins als 16 anys que també es mantén), dels serveis de l' Institut Municipal d'Esports o dels centres culturals municipals. Alguns exemples:


-TIRSU (taxa de tractament dels residus sòlids urbans)

Per 2011, igual que per a 2010, es mantén congelat el tipus impositiu i es manté la quota reduïda, aprovada en 2009, del 50% per a rendes baixes i també la possibilitat de fraccionament del rebut en dos sense cap recàrrec.


Respecte de les bonificacions de la TIRSU, cal destacar l'increment en un 54,7% les persones que han fraccionat el pagament i en un 92,24 % les persones que s'han beneficiat en un 50% de la reducció de la quota.-Impost sobre vehicles de tracció mecànica:

Es manté congelat el tipus impositiu de 2009 i segueixen les exempcions per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda o les bonificacions, com les de vehicles no contaminants.

En 2009 es va acordar, per afavorir als autònoms, petites i mitjanes empreses, una reducció del 4% sobre la tarifa de l'any 2008 als autobusos de menys de 50 places, els camions, els tractors de 25 cavalls o menys i també els automòbils de menys de 8 cavalls.


-ORA

Es mantenen els preus actuals (en 2009 tampoc es pujaren), tant les tarifes com la targeta de resident, que ja es va rebaixar de 27 a 24 euros anuals en 2009 respecte de 2008.-Impost sobre Activitats Econòmiques

En 2009, amb l'objectiu de contribuir a la reactivació econòmica, es van establir diverses categories de tributació de l' IAE en funció del carrer en que es trobava el negoci. Només es va incrementar l' IAE pels carrers de primera, segona i tercera categoria i es van reduir pels de tercera, quarta i quinta en un 5% respecte de 2008.

Igual que per a 2010, per a 2011 no es produirà cap pujada, amb aquest mateix objectiu.-Preus públics

Segueixen congelades les tarifes de l' EMT i es manté la gratuïtat fins als 16 anys.

També es mantindran els preus als serveis esportius de l' Institut Municipal d'Esports o el de les activitats i tallers dels centres culturals municipals.També es congelen les taxes sobre llicències urbanístiques, d'obertura d'establiments, parades i casetes de venda, mercats municipals, guals, grua..., entre d'altres.


 L'Ajuntament acorda per segon any consecutiu congelar tots els impostos, taxes i preus públics

Data darrera modificació: 23 de març de 2023