Artistes de carrer

Artistes de carrer

Terminis per a presentar sol·licitud de llicències:

Període anual del 15 al 30 de novembre

Temporada d'estiu (de maig a setembre, ambdós inclosos) del 15 al 31 de març
Les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública que s'hagin presentat fora del termini establert no s'admetran a tràmit.

NOVES INSCRIPCIONS:

Documentació que s'ha d'aportar a qualsevol oficina d'atenció a la ciutadania (OAC):

- Sol·licitud per a la realització d'activitats artístiques al carrer emplenada (annex I)*

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport*

- Certificat d'empadronament, si escau

- Fotografia amb format carnet*

- Currículum:* s'hi ha de fer constar l'experiència relacionada amb l'activitat i, si escau, s'hi ha d'adjuntar una memòria de l'activitat realitzada a Palma

- Declaració de responsabilitat determinada per la seva activitat (annex II)*

- Dossier de la proposta artística*

- Si escau, document on es demostri la pertinença a entitats d'artistes del carrer registrades al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC)

* Documentació obligatòria

Concessió de llicències: 

- S'obrirà un període d'al·legacions durant 5 dies hàbils comptats des de l'endemà que es publiquin les puntuacions provisionals en aquest web

- Una vegada publicada la llista de places definitives, es pot recollir el carnet presentant el resguard de pagament de la taxa corresponent

RENOVACIONS DELS CARNETS 2024

Termini de presentació de sol·licituds de renovació: del 15 al 30 de novembre

Documentació a presentar per a la renovació del carnet:

- Instància general, sol·licitant la renovació del carnet per l'any 2024

- Declaració responsable de l'artista amb activitat a la via pública

- Una fotografia amb format carnet

- Resguard de l'abonament de les taxes

IMPORTANT: per abonar la taxa s'ha d'anar a la OAC, fent una autoliquidació:

a) Taxa ocupació via pública (concepte 316.03) per l'import de 47,99 €

b) Taxa d'expedició de documents públics(concepte 310, punts 1 a 3.bis)

En el moment de recollir el nou carnet, s'ha d'entregar el de l'any 2023

Data darrera modificació: 14 de març de 2024