Normativa sobre Participació Ciutadana

Normativa sobre Participació Ciutadana

Normativa estatal, autonòmica i municipal més rellevant en relació amb la participació ciutadana i la gestió d'aquesta competència a l'Ajuntament de Palma.

Podeu consultar altra normativa a l'apartat "Normativa" de la plana web de l'Ajuntament de Palma.

Cal tenir en compte que els textos consolidats no tenen validesa jurídica. Únicament tenen validesa les normes publicades en els butlletins oficials.

Normativa estatal:

 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
 • Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat

Normativa autonòmica:

 • Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lacions, accés i exercici d'activitats de les Illes Balears
 • Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears

Normativa municipal:

 • Reglament orgànic de Participació Ciutadana (text consolidat)
 • Reglament de funcionament dels casals de barri (text consolidat)
 • Reglament orgànic dels districtes de Palma (text consolidat)
 • Reglament d'organització i funcionament dels consells territorials dels districtes (text consolidat)
 • Reglament orgànic del Consell Social de la Ciutat de Palma (text consolidat)
 • Reglament municipal del voluntariat (text consolidat)
 • Reglament orgànic dels drets de la ciutadania de l'Ajuntament de Palma (text consolidat)
 • Ordenança municipal de subvencions (text consolidat)

Data darrera modificació: 30 de maig de 2023