Cóm participar

Cóm participar

La participació és un dels pilars sobre els quals s'assenta la idea de democràcia i és també un dels criteris a través dels quals els ciutadans jutgen l'acció dels seus governs.

D'altra banda, el desenvolupament de la participació contribueix a potenciar altres valors bàsics de la democràcia local i resulta així un estímul eficaç per impulsar la transparència en la gestió pública i propicia la receptivitat dels governs, ja que els intercanvis entre ciutadans i autoritats locals permeten ajustar millor les polítiques i els serveis públics a les preferències dels ciutadans. La participació, fins i tot, ha estat considerada com una espècie d'escola democràtica tant per als governants com per a la ciutadania.

D'acord amb les noves tendències continentals i amb les directrius específiques de la Unió Europea, la voluntat d'afavorir la participació ciutadana s'ha traduït en una sèrie d'exigències normatives a nivell estatal reunides a la Llei 57/2003 de Mesures de Modernització del Govern Local.

En aquest sentit, la Llei esmentada exigeix uns estàndards mínims a tots els municipis, com són la potenciació i l'aplicació necessària de les noves tecnologies de la informació i la comunicació amb els veïns per a facilitar els tràmits administratius, la introducció a la legislació bàsica sobre règim local de les iniciatives ciutadanes, que poden donar lloc, fins i tot, a consultes populars, i l'obligatorietat d'establir reglaments orgànics en matèria de participació ciutadana que determinin i regulin els procediments i mecanismes adequats per a fer-la efectiva.

El Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma concreta com exercir els diferents drets relatius a la participació ciutadana i els òrgans de participació que es posen a l'abast del ciutadà, entre els quals trobam els consells sectorials, impulsats des de les respectives arees municipals.

Tot i que el reforçament de la participació ciutadana és un aspecte transversal que afecta a totes les seves àrees de govern, des de la Regidoria de Participació Ciutadana s'assumeisen tota una serie d'actuacions tendents a afavorir-la, potenciant l'associacionisme mitjançant l'aportació de recursos a les entitats ciutadanes com la cessió d'espais, la concessió de subvencions i l'aportació de serveis municipals a les seves activitats. Per gaudir d'aquests recursos, les associacions s'han d'inscriure al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, gestionats des d'aquesta Regidoria.

Data darrera modificació: 9 de març de 2023

Publicador de continguts