Publicador de continguts


Anunci Convocatòria pública presentació ofertes arrendament be inmoble zona Pere Garau amb destinació a Casal de Barri


6 de setembre de 2018

Arrendament d'un local en el municipi de Palma per a ser destinat a casal de barri municipal, per al desenvolupament de serveis i activitats socioculturals a la zona de Pere Garau, el qual ha de reunir les condicions mínimes descrites al document adjunt.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ-LICITACIONS:  del dia 7 de setembre al dia 21 de setembre de 2018, ambdós inclosos (publicació BOIB núm 110 de 06/09/2018, Secció V. Anuncis)

Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions al Departament de Participació Ciutadana, Servei Administratiu, pl. de Santa Eulàlia, 9, 3r pis., en dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9 a 14 hores.

Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari/sària haurà de justificar la data i hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar el mateix dia a la unitat administrativa receptora de les ofertes la seva tramesa mitjançant el fax núm. 971 22 59 52.


Data darrera modificació: 12 d’abril de 2023